ПРИМЈЕДБЕ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ САВЈЕТА

НА СЕТ ЗАКОНА ИЗ ОБЛАСТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Анализирајући сет закона из области васпитања и образовања, Српски национални савјет запазио је покушај дискриминације српског народа у предложеним законским решењима, посебно у нормирању Општег закона о образовању и васпитању са очигледном намјером да будуће генерације, посебно српски национално опредијељене, услови и асимилује у складу са државним пројектом Црне Горе о поцрногорчавању свих оних који се национално осјећају другачије, а нарочито оних који се изјашњавају као Срби.

Стога, Српски национални савјет захтијева да се у Општем закону о образовању и васпитању у потпуности имплементирају следећи захтјеви:

Имајући у виду да се у Црној Гори национално као Срби изјаснило преко 28 одсто становништва захтијевамо да се у саставу кровног стручног органа, то јест Националног савјета за образовање, обезбиједи аутентични представник српског народа који ће у овом органу заступати његове интересе, тим прије што у њему партиципирају представници свих других националних заједница.

Момчило Вуксановић (фото Гугл)

Као званични представници српског народа, захтијевамо сразмјерну заступљеност у органима и тијелима у којима се одлучује о образовању и васпитању: у Министарству просвете, Заводу за школство, Центру за стручно образовање, Испитном центру, Националном савјету за образовање, Савјету за високо образовање, Савјету за квалификације, радним групама и тијелима које образују ови органи и институције.

Захтијевамо да се у потпуности оствари уставно начело једнакости употребе ћириличног и латиничног писма и пропише њихова употреба.

Посебно инсистирамо да Министарство просвете доноси образовне програме уз сагласност и на предлог Српског националног савјета, да се у наставним програмима, уџбеницима и наставним средствима, педагошкој евиденцији и јавним исправама, односно уџбеницима обезбиједи:

а) Равноправна употреба ћирилице у писању наставних програма, педагошке евиденције и јавних исправа,

б) одобравање и штампање уџбеника и наставних средстава на ћирилици за све предмете осим за стране језике,

в) равномјерна заступљеност ћирилице при извођену наставе сваког наставног предмета што подразумијева израду тестова и писмених задатака наизмјенично на ћириличном и латиничном писму,

г) да се називи свих установа из области образовања исписују обавезно и на ћириличном писму,

д) да се код додјеле стипендија, кредита и стручног усавршавања ученика обезбиједи потпуна равноправност без дискриминације по националној основи, са обавезним уважавањем процентуалне заступљености у укупном становништву Црне Горе.

Да се при запошљавању обезбиједи пуна равноправност за све националне заједнице, па и српску, под једнаким условима. Да се заустави пракса запошљавања по партијској и националној основи што за последицу има незапосленост великог броја стручног наставног кадра који се национално изјашњавају као Срби.

Чињеница је да у Црној Гори и поред више од 28 посто Срба нема ни једног директора или помоћника директора у образовању који се изјашњавају као Срби, па је неопходно да се у општинама у којима значајан дио становништва или већину чине Срби обезбиједи заступљеност кандидата српске националности у избору директора и помоћника директора у образовним институцијама.

Захтијевамо да се у програмима који се тичу националног идентитета Срба у Црној Гори, а прије свега у програмима за матерњи језик, историју, географију и умјетност обезбиједи изучавање српског језика, културе, умјетности и историје.

Захтијевамо да се у рецензентским комисијама за одабирање уџбеника и за издавање уџбеника именују и компетентни стручњаци из редова српског народа.

Захтијевамо да се у обавезној лектири за основну и средњу школу сразмјерно изучавају писци и великани српске културе, како из Црне Горе тако и из окружења, као и да се у надлежним тијелима за одобравање школске лектире обезбиједи равномјерна заступљеност Срба.

Захтијевамо да се у Жирију за додјелу награде „Октоих“ и других државних признања обезбиједи сразмјерна заступљеност Срба.

Према подацима Управе за кадрове Црне Горе, незнатан број, односно један или два државна службеника у овој државној институцији национално се изјашњавају као Срби. Из тих разлога захтијевамо да се при запошљавању код једнаких услова обезбиједи равномјерно запошљавање Срба у односу на број становника, како у Министарству просвете, тако и у другим наведеним институцијама и органима.

Наши захтјеви су у складу са европским стандардима у остваривању права и слобода, па је неопходно да се пропишу правне претпоставке ради њиховог остваривања.

У односу на остале законе истичемо да подржавамо предложене промјене које унапређују квалитет образовно-васпитног рада.

Спремни смо да у дефинисању законских одредби дамо пуни допринос кроз делегирање наших експерата за припрему и израду наставних програма, уџбеника и литературе, односно лектире.

Наши захтјеви представљају минимум права од којих нећемо одустати и са њима ћемо упознати све званичне домаће и међународне институције које се брину о остваривању људских права и слобода.

ПРЕДСЈЕДНИК

Др Момчило Вуксановић

Достављено:

-Државним институцијама Црне Горе

-Државним институцијама Републике Србије

-Међународним организацијама за заштиту људских права и слобода